common::SeekableStream Class Reference
[Stream Module]

Abstrakcyjna klasa bazowa strumieni pozwalających na odczytywanie rozmiaru i zmianę pozycji. More...

#include <Stream.hpp>

Inheritance diagram for common::SeekableStream:
common::Stream common::FileStream common::MemoryStream common::NullStream common::StringStream common::VectorStream

List of all members.

Public Member Functions

virtual bool End ()
virtual size_t Skip (size_t MaxLength)
virtual size_t GetSize ()
 Zwraca rozmiar.
virtual int GetPos ()
 Zwraca pozycję względem początku.
virtual void SetPos (int pos)
 Ustawia pozycję względem początku.
virtual void SetPosFromCurrent (int pos)
 Ustawia pozycję względem bieżącej.
virtual void SetPosFromEnd (int pos)
 Ustawia pozycję względem końcowej.
virtual void Rewind ()
 Ustawia pozycję na początku.
virtual void SetSize (size_t Size)
 Ustawia rozmiar na podany.
virtual void Truncate ()
 Obcina strumień od bieżącej pozycji do końca, czyli ustawia taki rozmiar jak bieżąca pozycja.
virtual void Clear ()
 Opróżnia strumień.

Detailed Description

Abstrakcyjna klasa bazowa strumieni pozwalających na odczytywanie rozmiaru i zmianę pozycji.


Member Function Documentation

virtual void common::SeekableStream::Clear (  )  [virtual]

Opróżnia strumień.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented in common::NullStream, and common::StringStream.

virtual bool common::SeekableStream::End (  )  [virtual]

W Stream domyślnie rzuca błąd, tu w SeekableStream dostaje już wersję oryginalną. Można ją dalej nadpisać.

Reimplemented from common::Stream.

Reimplemented in common::FileStream, and common::NullStream.

virtual int common::SeekableStream::GetPos (  )  [virtual]

Zwraca pozycję względem początku.

W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented in common::FileStream, common::NullStream, common::MemoryStream, common::VectorStream, and common::StringStream.

virtual size_t common::SeekableStream::GetSize (  )  [virtual]

Zwraca rozmiar.

W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented in common::FileStream, common::NullStream, common::MemoryStream, common::VectorStream, and common::StringStream.

virtual void common::SeekableStream::Rewind (  )  [virtual]

Ustawia pozycję na początku.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented in common::NullStream, common::MemoryStream, common::VectorStream, and common::StringStream.

virtual void common::SeekableStream::SetPos ( int  pos  )  [virtual]

Ustawia pozycję względem początku.

W oryginale: zgłasza błąd.

Parameters:
pos Musi być dodatnie.

Reimplemented in common::FileStream, common::NullStream, common::MemoryStream, common::VectorStream, and common::StringStream.

virtual void common::SeekableStream::SetPosFromCurrent ( int  pos  )  [virtual]

Ustawia pozycję względem bieżącej.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną

Parameters:
pos może być dodatnie albo ujemne.

Reimplemented in common::FileStream, and common::NullStream.

virtual void common::SeekableStream::SetPosFromEnd ( int  pos  )  [virtual]

Ustawia pozycję względem końcowej.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną. Np. abu ustawić na ostatni znak, przesuń do -1.

Reimplemented in common::FileStream, and common::NullStream.

virtual void common::SeekableStream::SetSize ( size_t  Size  )  [virtual]

Ustawia rozmiar na podany.

Po tym wywołaniu pozycja kursora jest niezdefiniowana. W oryginale: zgłasza błąd.

Reimplemented in common::FileStream, common::NullStream, common::VectorStream, and common::StringStream.

virtual size_t common::SeekableStream::Skip ( size_t  MaxLength  )  [virtual]

W Stream ma wersję oryginalną, tu w SeekableStream dostaje lepszą. Można ją dalej nadpisać.

Reimplemented from common::Stream.

Reimplemented in common::NullStream.

virtual void common::SeekableStream::Truncate (  )  [virtual]

Obcina strumień od bieżącej pozycji do końca, czyli ustawia taki rozmiar jak bieżąca pozycja.

Można ją nadpisać, ale ma wersję oryginalną.

Reimplemented in common::FileStream, and common::NullStream.


The documentation for this class was generated from the following file:

Generated on Wed Dec 16 20:44:55 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1