Moduł Error

Nagłówek: Error.hpp
Elementy modułu: Error Module

Ten moduł to propozycja ujednoliconego mechanizmu obsługi błędów w programie z użyciem wyjątków C++. Można go używać w swoim kodzie. Używają go też niektóre inne moduły CommonLib, m.in. Stream i Files.

Klasą bazową wyjątku jest common::Error. Przechowuje ona stos stringów z komunikatami błedów. Motywację takiego podejście znajdziesz w moim artykule: "Problemy z obsługą błędów w kodzie C++", Adam Sawicki, Grudzień 2005. Pisząc w skrócie: obsługa błędów w programie jest niezwykle istotna dla efektywnego znajdowania i poprawnia błędów w programie oraz identyfikowania i rozwiązywania problemów podczas jego używania. Tymczasem ani komunikat błędu z miejsca jego wystąpienia - ten najniższego poziomu - na przykład "Nie można skonwertować liczby na łańcuch", ani komunikat z miejsca jego odebrania - ten nawyższego poziomu, na przykład "Nie można uruchomić programu" - nie daje pełnej informacji potrzebnej do zidentyfikowania problemu. Dopiero dokładanie na stos komunikatów błędów w czasie "przelotu" wyjątku a potem ich zdjęcie ze stosu w odwrotnej kolejności daje pełny obraz sytuacji, na przykład:

Nie można uruchomić programu
Nie można wczytać pliku: Config.dat
Błąd składni. Wiersz: 23, Kolumna: 8, Znak: 56
Nie można skonwertować liczby na łańcuch

Dostępne są makra do otaczania treści funkcji, aby wygodniej łapać błędy, dopisywać nowy komunikat do stosu i rzucać je dalej.

Klasy wyjątków

Klasa common::Error nie jest polimorficzna. Jedynym sensem istnienia jej klas pochodnych jest obecność konstruktora, który inicjalizuje błąd komunikatem z danymi charakterystycznymi dla danej biblioteki w razie potrzeby samemu pobierając dane tego błędu. Innymi słowy - zamienia błąd danej biblioteki na ujednolicony mechanizm obsługi błędów oferowany przez moduł Error. Dostępne są klasy:

Przykład

void RobCos()
{
 ERR_TRY;

 throw common::Error("Jakiś błąd");

 ERR_CATCH_FUNC;
}

void WczytajKonfiguracje(const string &NazwaPliku)
{
 ERR_TRY;

 RobCos();

 ERR_CATCH("Nie można wczytać pliku: " + NazwaPliku);
}

void UruchomProgram()
{
 ERR_TRY;

 WczytajKonfiguracje("Config.dat");

 ERR_CATCH("Nie można uruchomić programu");
}

void Test()
{
 try
 {
  UruchomProgram();
 }
 catch (const common::Error &e)
 {
  string Message;
  e.GetMessage_(&Message);
  MessageBox(g_MainWnd, Message.c_str(), "Mój program", MB_OK | MB_ICONERROR);
 }
}

Przykład ten zwróci komunikat błędu podobny do tego:

[test.cpp,1611] Nie można uruchomić programu
[test.cpp,1602] Nie można wczytać pliku: Config.dat
[test.cpp,1593] void __cdecl RobCos(void)
Jakiś błąd

Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1