Error.hpp File Reference

Klasy wyjątków do obsługi błędów. More...

#include <windows.h>

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::Error
 Klasa bazowa błędów. More...
class  common::ErrnoError
 Wyjątek utworzony z systemowego błędu errno. More...
class  common::SDLError
 Wyjątek z błędem pobranym z biblioteki SDL za pomocą SDLError. More...
class  common::OpenGLError
 Wyjątek z błędem pobranym z biblioteki OpenGL za pomocą OpenGLError. More...
class  common::FmodError
 Wyjątek z błędem pobranym z biblioteki dźwiękowej FMOD. More...
class  common::Win32Error
 Tworzy wyjątek na podstawie błędu WinAPI pobieranego za pomocą GetLastError. More...
class  common::DirectXError
 Tworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki Direct3D. More...
class  common::WinSockError
 Tworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki WinSock. More...
class  common::DevILError
 Tworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki graficznej DevIL. More...
class  common::AVIFileError
 Tworzy wyjątek na podstawie błędu biblioteki AviFile (część WinAPI). More...

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Defines

#define ERR_ADD_FUNC(exception)   { (exception).Push(__TFUNCSIG__, __TFILE__, __LINE__); }
 Użyj aby dodać komunikat do stosu wyjątku.
#define ERR_TRY   { try {
#define ERR_CATCH(msg)   } catch(common::Error &e) { e.Push((msg), __TFILE__, __LINE__); throw; } }
#define ERR_CATCH_FUNC   } catch(common::Error &e) { ERR_ADD_FUNC(e); throw; } }
#define ERR_GUARD_BOOL(Expr)   { if ((Expr) == false) throw common::Error(_T(#Expr), __TFILE__, __LINE__); }
#define ERR_GUARD_DIRECTX(Expr)   { HRESULT hr; if (FAILED(hr = (Expr))) throw common::DirectXError(hr, _T(#Expr), __TFILE__, __LINE__); }
#define ERR_GUARD_DEVIL(Code)   { { Code ; } ILenum c = ilGetError(); if (c != IL_NO_ERROR) throw common::DevILError(c, _T(#Code), __TFILE__, __LINE__); }
#define ERR_GUARD_BOOL_D(Expr)   (Expr);
#define ERR_GUARD_DIRECTX_D(Expr)   (Expr);
#define ALL_EXCEPTIONS_TRY   try {
 Makra, które przerabiają każdy rodzaj wyjątku na wyjątek common::Error.
#define ALL_EXCEPTIONS_CATCH
 Makra, które przerabiają każdy rodzaj wyjątku na wyjątek common::Error.

Typedefs

typedef long HRESULT

Functions

template<typename T >
void MustStrToSth (T *Sth, const tstring &Str)
 Rozszerzenie modułu bazowego o wsparcie dla błędów.

Detailed Description

Klasy wyjątków do obsługi błędów.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_Error
Elementy modułu: Error Module


Typedef Documentation

typedef long HRESULT

Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1