ZlibUtils.hpp File Reference

Moduł wspmagający biblioteki zlib. More...

#include "Stream.hpp"
#include "Error.hpp"

Go to the source code of this file.

Classes

class  common::ZlibError
 Klasa wyjątku dla błędu zgłoszonego przez bibliotekę zlib. More...
class  common::ZlibCompressionStream
 Strumień do zapisu, który kompresuje dane w formacie zlib. More...
class  common::GzipCompressionStream
 Strumień do zapisu, który kompresuje w formacie gzip dołączając nagłówek gzip z podanymi parametrami. More...
class  common::ZlibDecompressionStream
 Strumień do odczytu dekompresujący dane w formacie Zlib. More...
class  common::GzipDecompressionStream
 Strumień do odczytu, który dekompresuje dane w formacie gzip odczytując też nagłówek. More...
class  common::GzipFileStream
 Obsługa pliku w formacie gzip (zalecane rozszerzenie ".gz"). More...

Namespaces

namespace  common
 

Główna przestrzeń nazw biblioteki CommonLib.


Enumerations

enum  common::GZIP_FILE_MODE { common::GZFM_WRITE, common::GZFM_READ }
 

Tryb otwarcia pliku GZip.

More...

Variables

Poziomy kompresji Zlib.



const int common::ZLIB_STORE_LEVEL = 0
 Brak kompresji (co nie znaczy że dane zostaną dosłownie przepisane).
const int common::ZLIB_FASTEST_LEVEL = 1
 Najsłabsza kompresja, ale najszybsza.
const int common::ZLIB_BEST_LEVEL = 9
 Najlepsza jakość kompresji.
const int common::ZLIB_DEFAULT_LEVEL
 Domyślny poziom kompresji.

Detailed Description

Moduł wspmagający biblioteki zlib.

Author:
Adam Sawicki - sawickiap@poczta.onet.pl - http://regedit.gamedev.pl/

Część biblioteki CommonLib
Kodowanie Windows-1250, koniec wiersza CR+LF, test: Zażółć gęślą jaźń
Licencja: GNU LGPL.
Dokumentacja: Module_ZlibUtils
Elementy modułu: ZlibUtils Module


Generated on Wed Dec 16 20:44:52 2009 for CommonLib by  doxygen 1.6.1